Regulamin konkursu

Regulamin konkursu pod nazwą „Pierwszy Dzień Wiosny”

zwany dalej „Regulaminem”

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Pierwszy Dzień Wiosny” warunki uczestnictwa, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu.

 

Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie społecznościowym, tj. Facebook.

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Pierwszy Dzień Wiosny” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych w chwili rozpoczęcia Konkursu, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator – organizatorem Konkursu jest Andrzej Kąkol, ul. Ketlinga 19, 60-177 Poznań, NIP 7790045608.
 4. Fundator - fundatorem nagród konkursowych jest Andrzej Kąkol, ul. Ketlinga 19, 60-177 Poznań, NIP 7790045608.
 5. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych
  w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami, współpracownikami lub podwykonawcami Organizatora. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym: Facebook.pl.
 6. Laureat - Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zostanie wyłoniony przez Komisję do otrzymania Nagrody konkursowej.
 7. Nagroda konkursowa – 2 boxy prezentowe z akcesoriami marki Pinky Planet.
 8. Komisja konkursowa – podmiot czuwający nad prawidłowością prowadzenia Konkursu, składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora.
 9. Post konkursowy – post Organizatora zawierający ogłoszenie konkursowe zamieszczony w serwisie społecznościowym Facebook ogłaszający Konkurs i jego zasady.
 10. Profil Organizatora - oficjalny fanpage marki Pinky Planet, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook pod adresami: https://www.facebook.com/pinkyplanetstore
 11. Produkty – produkty promowane w ramach Konkursu znajdujące się w portfolio Fundatora,
 12. RODO – przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
 13. Serwis społecznościowy - Portal Facebook, Instagram, Twitter, Youtube lub inny wskazany przez Organizatora serwis służący do budowania sieci społecznych oraz stosunków społecznych, które opierają się na podobnych zainteresowaniach, wspólnym życiu zawodowym lub prywatnym itp. Właściciel serwisu społecznościowego nie jest Organizatorem Konkursu.
 14. Strona konkursowahttps://www.facebook.com/pinkyplanetstore
 15. Zgłoszenie konkursowe – treść przekazana przez Uczestnika Organizatorowi spełniająca warunki określone w § 4 Regulaminu.
 16. Zgłoszenie wygranej – wiadomość prywatna od Organizatora przesłana Uczestnikowi za pośrednictwem serwisu społecznościowego zawierająca informację o wygranej oraz link do formularza zgłoszenia wygranej.
 • 2 Cel konkursu
 1. Celem Konkursu jest promocja promowanie produktów 2 boxów znajdujących się w portfolio Pinky Planet (dalej zwanych „Produktami”).
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Fundator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
 4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach serwisów społecznościowych: Facebook.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany ani przeprowadzany z udziałem, ani też administrowany, wspierany czy sponsorowany przez właścicieli serwisów społecznościowych Facebook. Ww. serwisy społecznościowe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. Uczestnik zwalnia niniejszym ww. serwisy społecznościowe z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez właścicieli ww. serwisu.

 

Czas trwania i miejsce konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie Postu konkursowego na portalu Facebook na profilu pod adresem https://www.facebook.com/pinkyplanetstore.
 2. Konkurs trwa od dnia 21.03.2022 r. do dnia 26.03.2022r. do godz. 23:59.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Facebook nie później niż w dniu 30.03.2022 r.

 

 • 3 Uczestnicy Konkursu, Zasady Uczestnictwa
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

- posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta w serwisie społecznościowym;

- akceptacja Regulaminu Konkursu;

- wykonanie Zadania konkursowego opisanego w § 4 Regulaminu,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji konta w serwisie społecznościowym, na którym się odbywa. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
 2. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w sposób dobrowolny bierze udział w Konkursie.
 3. Warunki korzystania z witryny internetowej oraz wytyczne dla społeczności, których nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację z Konkursu są dostępne pod adresem:

- Facebook https://www.facebook.com/legal/terms

- Instagram https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870

- Twitter https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

- YouTube https://www.youtube.com/t/terms

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres: shopping@pinky-planet.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie, Regulaminem lub warunkami serwisu społecznościowego, na którym odbywa się Konkurs lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz prawa i interesy osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób oraz członkowie organów zarządzających. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem, a której wizerunek został umieszczony w Zgłoszeniu Konkursowym oraz w przypadku, gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
 5. Organizator ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

 

 • 4 Zasady i Przebieg Konkursu
 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na zadane pytanie w formie komentarza pod Postem konkursowym.
 2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednego/dowolnej ilości Zgłoszeń konkursowych. W Konkursie biorą udział jedynie pełne i prawidłowe Zgłoszenia konkursowe złożone przez Uczestników zgodne z warunkami Konkursu określonymi w § 4 ust. 3 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie konkursowe może zostać dokonuje poprzez:

- dodanie komentarza pod Postem Konkursowym ze zdjęciem, filmem lub opisem zgodnym z warunkami i zasadami Konkursu,

 

 

 1. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu społecznościowego, pod warunkiem, że spełniają kryteria uczestnictwa w Konkursie, opisane w § 3 Regulaminu, jednakże zaproszenie znajomych nie stanowi warunku wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści niecenzuralnych, wulgarnych ani obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób oraz prawa własności intelektualnej innych osób, w tym prawa autorskie i znaki towarowe. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię lub renomę Organizatora, Fundatora i ich produktów oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów oferowanych przez Fundatora nawet po wcześniejszej akceptacji Zgłoszenia Konkursowego. Zgłoszenia konkursowe zawierające ww. elementy nie będą brane przez Komisję pod uwagę przy wyborze Laureatów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
 4. Nad prawidłowością przeprowadzenia i przebiegu Konkursu czuwa Komisja składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora i/lub Fundatora.
 5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów, którzy otrzymają Nagrodę.
 6. Komisja Konkursowa przy ocenianiu Zgłoszeń konkursowych będzie brać pod uwagę kreatywność oraz poprawność językową wypowiedzi.
 7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom. Komisja w swoich decyzjach jest autonomiczna i niezależna. Nie ogranicza to praw Uczestnika do dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń na drodze sądowej, na zasadach ogólnych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w profilu Organizatora prowadzonym w serwisie społecznościowym. Zmiana zasad Konkursu nie będzie ograniczać praw wcześniej nabytych przez Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć (wykluczając zdjęcia profilowe Uczestników) i treści Zgłoszeń konkursowych w postaci wpisów na Facebooku. Dodatkowo Zgłoszenia konkursowe, za które przyznane zostaną Nagrody, mogą zostać opublikowane na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych Fundatora.
 10. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

 

 

 • 5 Nagrody i Laureaci konkursu
 1. W Konkursie zostanie nagrodzonych 2 Uczestników, których Zgłoszenia konkursowe zostaną wybrane przez Komisję z uwzględnieniem wytycznych określonych w § 4 Regulaminu.
 2. Każdorazowo Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej, poprzez umieszczenie stosownej informacji zawierającej wskazanie zwycięskich Zgłoszeń konkursowych (tj. komentarzy i/lub zdjęć, recenzji oraz ich autorów na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym) pod Postem konkursowym, a także poprzez przesłanie im prywatnej wiadomości w ramach serwisu społecznościowego, na którym odbywał się Konkurs. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Laureat w celu odbioru Nagrody jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem wypełniając formularz znajdujący się pod linkiem, który otrzymał w ramach wiadomości prywatnej, informującej o przyznaniu mu Nagrody w Konkursie i tytułu Laureata.
 3. Laureat powinien dokonać Zgłoszenia wygranej w terminie 2dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody.
 4. Brak zgłoszenia Laureata w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 Regulaminu, przekazanie przez niego Zgłoszenia po upływie tego terminu, przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu, przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa w § 5 ust. 7 powyżej Regulaminu, nieprzekazanie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust.7 e i f Regulaminu, jak i podejmowanie przez Laureata w ramach Zgłoszenia konkursowego, działań sprzecznych z Regulaminem, Regulaminu serwisu i/lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tak w trakcie, jak i po zakończeniu Konkursu, równoznaczne będzie z utratą prawa Laureata do Nagrody.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak również na ich równowartość pieniężną. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 6. Organizator, w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Laureata poprawnego Zgłoszenia wygranej, zobowiązuje się wysłać Nagrodę (w tym informacje i/lub dokumenty niezbędne do skorzystania z niej) na adres wskazany przez Laureata w Zgłoszeniu wygranej.
 7. Zgłoszenie wygranej przesłane do Laureata w postaci linku do specjalnie przygotowanego formularza zawiera:
 8. imię i nazwisko Laureata,
 9. aktualny adres zamieszkania Laureata, na który będzie można dokonać wysyłki Nagrody,
 10. numer telefonu Laureata,
 11. adres e-mail Laureata,
 12. pole do zaznaczenia zgód o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Andrzej Kąkol moich danych osobowych w celach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu organizowanego pod nazwą „Pierwszy Dzień Wiosny”, w tym w celu wyłonienia Laureatów, wydania i doręczenia Nagrody, działań marketingowych i promocyjnych związanych z Konkursem i promocją Fundatora, a także uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z wydaniem Nagrody.

Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, znana jest mi jego treść oraz warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Potwierdzam, że administrator dokonał względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących wykorzystania i przetwarzania moich danych osobowych w związku z określonymi przez niego celami (realizacja Konkursu, wydanie Nagród, działania promocyjne i marketingowe, obowiązki podatkowe), a także o prawie dostępu do moich danych osobowych i prawie ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, co do ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez administratora Fundatorowi, marka Pinky Planet w celu przeprowadzenia Konkursu.”

 1. oświadczenie Laureata o następującej treści: ,,W chwili przyjęcia Nagrody przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia konkursowego (tj. komentarza i/lub zdjęć, recenzji oraz ich autorów na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym), w tym zawierającego mój wizerunek, na następujących polach eksploatacji:
 2. wprowadzanie Zgłoszenia konkursowego do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń i ich automatyczne przetwarzanie,
 3. rozpowszechnianie Zgłoszenia konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/pinkyplanetstore portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/pinkyplanetstore , na stronie internetowej Fundatora działającej pod adresem internetowympinky-planet.pl.
 • w ramach działań związanych z promocją produktów Fundatora poprzez wielokrotne, nieodpłatne publikowanie Zgłoszenia konkursowego.

Z momentem przyjęcia Nagrody, zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora i Fundatora z przysługujących mi osobistych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego.”

 1. Laureat zobowiązany będzie na każde wezwanie Organizatora do przedstawienia mu oryginału oświadczeń wskazanych w § 5 ust. 7 lit. e i f Regulaminu.
 2. Płatnikiem ewentualnego podatku od Nagrody jest Organizator. Każdy z Laureatów, który dokonał Zgłoszenia wygranej zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie obowiązków o charakterze publiczno-prawnym, w szczególności podając na jego żądanie wymagane prawem dane.
 3. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureaci wyrażają zgodę na to, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

 

 • 6 Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- nieprawidłowe działanie serwisu społecznościowego, utrudniony dostęp do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań ww. serwisów, braku dostępu do Internetu, itp.;

- za jakość funkcjonowania sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnik przesyła zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem;

- za zagubione lub utracone w sieci Internet Zgłoszenia konkursowe, treści przesłane w Zgłoszeniach, indywidualne ustawienia urządzeń Uczestników, za pośrednictwem których łączą się z serwisami społecznościowymi oraz sposób ich konfiguracji.

 1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi.

 

 • 7 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, przez co musi być rozpoznana przez Organizatora. Nie wyłącza to jednak prawa Uczestników do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem na drodze sądowej, na zasadach ogólnych.
 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki pocztowej zawierającej reklamację.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust 3 powyżej.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

 

 • 8 Dane osobowe
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Kąkol, ul. Ketlinga 19, 60-177 Poznań, NIP 7790045608. Serwis społecznościowy nie gromadzi danych osobowych Uczestnika ani nie przetwarza ich w związku z Konkursem.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym:

- przyjęcia Zgłoszenia konkursowego i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia, a także publikacji wyników Konkursu pod Postem konkursowym na stronie internetowej

- w celach promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora);

- realizacji obowiązków prawnych związanych z organizacją konkursu, np. wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem, rozliczeń podatkowych lub sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna - 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny);

- dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Strony (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora (terminy dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem zostały określone szczegółowo w Kodeksie cywilnym);

- prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej, telefonu) na podstawie odrębnej zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda), z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego w celu wydania Nagród Laureatom) jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 2. Informacje dotyczące Uczestników w ww. celach mogą zostać przekazane Fundatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w § 8 4 Regulaminu. powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio przez czas organizacji Konkursu, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu, czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, czas do momentu wycofania zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
 5. Każdy Uczestnik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz kopii danych), sprostowania jego danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora (na zasadach określonych w RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.
 7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach Konkursu.
 8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestników Konkursu mogą być przekazywane - oprócz Organizatora i osób upoważnionych - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora na podstawie zawartych umów (np. dostawcom usług technicznych i hostingowych, podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Konkursu oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze), innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie).
 9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych oraz wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 10. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

 • 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:

- udostępnienie Regulaminu w serwisach społecznościowych Facebook;

- udostępnienie opisu Konkursu oraz opisu Nagrody w serwisach Facebook.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli w związku z Konkursem Post konkursowy na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym i może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie Postu konkursowego w serwisie społecznościowym.
 2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, spełniającej wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe wyświetlenie opisu Konkursu oraz wszystkich treści na niej zawartych.
 3. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 4. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Uczestnika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

 

 • 10 Postanowienia Końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Fundatora, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu Fundatora w serwisie społecznościowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników .
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: shopping@pinky-planet.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie społecznościowym Facebook.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu pod nazwą „Pierwszy Dzień Wiosny”

zwany dalej „Regulaminem”

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Pierwszy Dzień Wiosny” warunki uczestnictwa, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu.

 

Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie społecznościowym, tj. Facebook.

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Pierwszy Dzień Wiosny” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych w chwili rozpoczęcia Konkursu, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator – organizatorem Konkursu jest Andrzej Kąkol, ul. Ketlinga 19, 60-177 Poznań, NIP 7790045608.
 4. Fundator - fundatorem nagród konkursowych jest Andrzej Kąkol, ul. Ketlinga 19, 60-177 Poznań, NIP 7790045608.
 5. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych
  w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami, współpracownikami lub podwykonawcami Organizatora. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym: Facebook.pl.
 6. Laureat - Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zostanie wyłoniony przez Komisję do otrzymania Nagrody konkursowej.
 7. Nagroda konkursowa – 2 boxy prezentowe z akcesoriami marki Pinky Planet.
 8. Komisja konkursowa – podmiot czuwający nad prawidłowością prowadzenia Konkursu, składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora.
 9. Post konkursowy – post Organizatora zawierający ogłoszenie konkursowe zamieszczony w serwisie społecznościowym Facebook ogłaszający Konkurs i jego zasady.
 10. Profil Organizatora - oficjalny fanpage marki Pinky Planet, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook pod adresami: https://www.facebook.com/pinkyplanetstore
 11. Produkty – produkty promowane w ramach Konkursu znajdujące się w portfolio Fundatora,
 12. RODO – przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
 13. Serwis społecznościowy - Portal Facebook, Instagram, Twitter, Youtube lub inny wskazany przez Organizatora serwis służący do budowania sieci społecznych oraz stosunków społecznych, które opierają się na podobnych zainteresowaniach, wspólnym życiu zawodowym lub prywatnym itp. Właściciel serwisu społecznościowego nie jest Organizatorem Konkursu.
 14. Strona konkursowahttps://www.facebook.com/pinkyplanetstore
 15. Zgłoszenie konkursowe – treść przekazana przez Uczestnika Organizatorowi spełniająca warunki określone w § 4 Regulaminu.
 16. Zgłoszenie wygranej – wiadomość prywatna od Organizatora przesłana Uczestnikowi za pośrednictwem serwisu społecznościowego zawierająca informację o wygranej oraz link do formularza zgłoszenia wygranej.
 • 2 Cel konkursu
 1. Celem Konkursu jest promocja promowanie produktów 2 boxów znajdujących się w portfolio Pinky Planet (dalej zwanych „Produktami”).
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Fundator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
 4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach serwisów społecznościowych: Facebook.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany ani przeprowadzany z udziałem, ani też administrowany, wspierany czy sponsorowany przez właścicieli serwisów społecznościowych Facebook. Ww. serwisy społecznościowe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. Uczestnik zwalnia niniejszym ww. serwisy społecznościowe z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez właścicieli ww. serwisu.

 

Czas trwania i miejsce konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie Postu konkursowego na portalu Facebook na profilu pod adresem https://www.facebook.com/pinkyplanetstore.
 2. Konkurs trwa od dnia 21.03.2022 r. do dnia 26.03.2022r. do godz. 23:59.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Facebook nie później niż w dniu 30.03.2022 r.

 

 • 3 Uczestnicy Konkursu, Zasady Uczestnictwa
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

- posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta w serwisie społecznościowym;

- akceptacja Regulaminu Konkursu;

- wykonanie Zadania konkursowego opisanego w § 4 Regulaminu,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji konta w serwisie społecznościowym, na którym się odbywa. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
 2. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w sposób dobrowolny bierze udział w Konkursie.
 3. Warunki korzystania z witryny internetowej oraz wytyczne dla społeczności, których nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację z Konkursu są dostępne pod adresem:

- Facebook https://www.facebook.com/legal/terms

- Instagram https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870

- Twitter https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

- YouTube https://www.youtube.com/t/terms

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres: shopping@pinky-planet.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie, Regulaminem lub warunkami serwisu społecznościowego, na którym odbywa się Konkurs lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz prawa i interesy osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób oraz członkowie organów zarządzających. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem, a której wizerunek został umieszczony w Zgłoszeniu Konkursowym oraz w przypadku, gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
 5. Organizator ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

 

 • 4 Zasady i Przebieg Konkursu
 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na zadane pytanie w formie komentarza pod Postem konkursowym.
 2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednego/dowolnej ilości Zgłoszeń konkursowych. W Konkursie biorą udział jedynie pełne i prawidłowe Zgłoszenia konkursowe złożone przez Uczestników zgodne z warunkami Konkursu określonymi w § 4 ust. 3 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie konkursowe może zostać dokonuje poprzez:

- dodanie komentarza pod Postem Konkursowym ze zdjęciem, filmem lub opisem zgodnym z warunkami i zasadami Konkursu,

 

 

 1. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu społecznościowego, pod warunkiem, że spełniają kryteria uczestnictwa w Konkursie, opisane w § 3 Regulaminu, jednakże zaproszenie znajomych nie stanowi warunku wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści niecenzuralnych, wulgarnych ani obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób oraz prawa własności intelektualnej innych osób, w tym prawa autorskie i znaki towarowe. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię lub renomę Organizatora, Fundatora i ich produktów oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów oferowanych przez Fundatora nawet po wcześniejszej akceptacji Zgłoszenia Konkursowego. Zgłoszenia konkursowe zawierające ww. elementy nie będą brane przez Komisję pod uwagę przy wyborze Laureatów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
 4. Nad prawidłowością przeprowadzenia i przebiegu Konkursu czuwa Komisja składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora i/lub Fundatora.
 5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów, którzy otrzymają Nagrodę.
 6. Komisja Konkursowa przy ocenianiu Zgłoszeń konkursowych będzie brać pod uwagę kreatywność oraz poprawność językową wypowiedzi.
 7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom. Komisja w swoich decyzjach jest autonomiczna i niezależna. Nie ogranicza to praw Uczestnika do dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń na drodze sądowej, na zasadach ogólnych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w profilu Organizatora prowadzonym w serwisie społecznościowym. Zmiana zasad Konkursu nie będzie ograniczać praw wcześniej nabytych przez Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć (wykluczając zdjęcia profilowe Uczestników) i treści Zgłoszeń konkursowych w postaci wpisów na Facebooku. Dodatkowo Zgłoszenia konkursowe, za które przyznane zostaną Nagrody, mogą zostać opublikowane na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych Fundatora.
 10. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

 

 

 • 5 Nagrody i Laureaci konkursu
 1. W Konkursie zostanie nagrodzonych 2 Uczestników, których Zgłoszenia konkursowe zostaną wybrane przez Komisję z uwzględnieniem wytycznych określonych w § 4 Regulaminu.
 2. Każdorazowo Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej, poprzez umieszczenie stosownej informacji zawierającej wskazanie zwycięskich Zgłoszeń konkursowych (tj. komentarzy i/lub zdjęć, recenzji oraz ich autorów na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym) pod Postem konkursowym, a także poprzez przesłanie im prywatnej wiadomości w ramach serwisu społecznościowego, na którym odbywał się Konkurs. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Laureat w celu odbioru Nagrody jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem wypełniając formularz znajdujący się pod linkiem, który otrzymał w ramach wiadomości prywatnej, informującej o przyznaniu mu Nagrody w Konkursie i tytułu Laureata.
 3. Laureat powinien dokonać Zgłoszenia wygranej w terminie 2dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody.
 4. Brak zgłoszenia Laureata w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 Regulaminu, przekazanie przez niego Zgłoszenia po upływie tego terminu, przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu, przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa w § 5 ust. 7 powyżej Regulaminu, nieprzekazanie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust.7 e i f Regulaminu, jak i podejmowanie przez Laureata w ramach Zgłoszenia konkursowego, działań sprzecznych z Regulaminem, Regulaminu serwisu i/lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tak w trakcie, jak i po zakończeniu Konkursu, równoznaczne będzie z utratą prawa Laureata do Nagrody.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak również na ich równowartość pieniężną. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 6. Organizator, w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Laureata poprawnego Zgłoszenia wygranej, zobowiązuje się wysłać Nagrodę (w tym informacje i/lub dokumenty niezbędne do skorzystania z niej) na adres wskazany przez Laureata w Zgłoszeniu wygranej.
 7. Zgłoszenie wygranej przesłane do Laureata w postaci linku do specjalnie przygotowanego formularza zawiera:
 8. imię i nazwisko Laureata,
 9. aktualny adres zamieszkania Laureata, na który będzie można dokonać wysyłki Nagrody,
 10. numer telefonu Laureata,
 11. adres e-mail Laureata,
 12. pole do zaznaczenia zgód o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Andrzej Kąkol moich danych osobowych w celach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu organizowanego pod nazwą „Pierwszy Dzień Wiosny”, w tym w celu wyłonienia Laureatów, wydania i doręczenia Nagrody, działań marketingowych i promocyjnych związanych z Konkursem i promocją Fundatora, a także uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z wydaniem Nagrody.

Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, znana jest mi jego treść oraz warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Potwierdzam, że administrator dokonał względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących wykorzystania i przetwarzania moich danych osobowych w związku z określonymi przez niego celami (realizacja Konkursu, wydanie Nagród, działania promocyjne i marketingowe, obowiązki podatkowe), a także o prawie dostępu do moich danych osobowych i prawie ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, co do ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez administratora Fundatorowi, marka Pinky Planet w celu przeprowadzenia Konkursu.”

 1. oświadczenie Laureata o następującej treści: ,,W chwili przyjęcia Nagrody przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia konkursowego (tj. komentarza i/lub zdjęć, recenzji oraz ich autorów na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym), w tym zawierającego mój wizerunek, na następujących polach eksploatacji:
 2. wprowadzanie Zgłoszenia konkursowego do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń i ich automatyczne przetwarzanie,
 3. rozpowszechnianie Zgłoszenia konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/pinkyplanetstore portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/pinkyplanetstore , na stronie internetowej Fundatora działającej pod adresem internetowympinky-planet.pl.
 • w ramach działań związanych z promocją produktów Fundatora poprzez wielokrotne, nieodpłatne publikowanie Zgłoszenia konkursowego.

Z momentem przyjęcia Nagrody, zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora i Fundatora z przysługujących mi osobistych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego.”

 1. Laureat zobowiązany będzie na każde wezwanie Organizatora do przedstawienia mu oryginału oświadczeń wskazanych w § 5 ust. 7 lit. e i f Regulaminu.
 2. Płatnikiem ewentualnego podatku od Nagrody jest Organizator. Każdy z Laureatów, który dokonał Zgłoszenia wygranej zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie obowiązków o charakterze publiczno-prawnym, w szczególności podając na jego żądanie wymagane prawem dane.
 3. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureaci wyrażają zgodę na to, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

 

 • 6 Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- nieprawidłowe działanie serwisu społecznościowego, utrudniony dostęp do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań ww. serwisów, braku dostępu do Internetu, itp.;

- za jakość funkcjonowania sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnik przesyła zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem;

- za zagubione lub utracone w sieci Internet Zgłoszenia konkursowe, treści przesłane w Zgłoszeniach, indywidualne ustawienia urządzeń Uczestników, za pośrednictwem których łączą się z serwisami społecznościowymi oraz sposób ich konfiguracji.

 1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi.

 

 • 7 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, przez co musi być rozpoznana przez Organizatora. Nie wyłącza to jednak prawa Uczestników do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem na drodze sądowej, na zasadach ogólnych.
 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki pocztowej zawierającej reklamację.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust 3 powyżej.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

 

 • 8 Dane osobowe
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Kąkol, ul. Ketlinga 19, 60-177 Poznań, NIP 7790045608. Serwis społecznościowy nie gromadzi danych osobowych Uczestnika ani nie przetwarza ich w związku z Konkursem.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym:

- przyjęcia Zgłoszenia konkursowego i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia, a także publikacji wyników Konkursu pod Postem konkursowym na stronie internetowej

- w celach promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora);

- realizacji obowiązków prawnych związanych z organizacją konkursu, np. wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem, rozliczeń podatkowych lub sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna - 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny);

- dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Strony (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora (terminy dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem zostały określone szczegółowo w Kodeksie cywilnym);

- prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej, telefonu) na podstawie odrębnej zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda), z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego w celu wydania Nagród Laureatom) jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 2. Informacje dotyczące Uczestników w ww. celach mogą zostać przekazane Fundatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w § 8 4 Regulaminu. powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio przez czas organizacji Konkursu, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu, czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, czas do momentu wycofania zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
 5. Każdy Uczestnik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz kopii danych), sprostowania jego danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora (na zasadach określonych w RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.
 7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach Konkursu.
 8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestników Konkursu mogą być przekazywane - oprócz Organizatora i osób upoważnionych - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora na podstawie zawartych umów (np. dostawcom usług technicznych i hostingowych, podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Konkursu oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze), innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie).
 9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych oraz wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 10. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

 • 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:

- udostępnienie Regulaminu w serwisach społecznościowych Facebook;

- udostępnienie opisu Konkursu oraz opisu Nagrody w serwisach Facebook.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli w związku z Konkursem Post konkursowy na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym i może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie Postu konkursowego w serwisie społecznościowym.
 2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, spełniającej wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe wyświetlenie opisu Konkursu oraz wszystkich treści na niej zawartych.
 3. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 4. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Uczestnika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

 

 • 10 Postanowienia Końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Fundatora, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu Fundatora w serwisie społecznościowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników .
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: shopping@pinky-planet.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie społecznościowym Facebook.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu pod nazwą „Pierwszy Dzień Wiosny”

zwany dalej „Regulaminem”

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich jest przeprowadzany Konkurs „Pierwszy Dzień Wiosny” warunki uczestnictwa, jak również prawa i obowiązki Organizatora Konkursu oraz Uczestników Konkursu. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu.

 

Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie społecznościowym, tj. Facebook.

 

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs – konkurs pod nazwą „Pierwszy Dzień Wiosny” prowadzony na zasadach regulowanych niniejszym Regulaminem.
 2. Osoba fizyczna – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych w chwili rozpoczęcia Konkursu, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Organizator – organizatorem Konkursu jest Andrzej Kąkol, ul. Ketlinga 19, 60-177 Poznań, NIP 7790045608.
 4. Fundator - fundatorem nagród konkursowych jest Andrzej Kąkol, ul. Ketlinga 19, 60-177 Poznań, NIP 7790045608.
 5. Uczestnik – każda Osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych
  w Regulaminie Konkursu. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby będące pracownikami, współpracownikami lub podwykonawcami Organizatora. Do udziału w konkursie konieczne jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym: Facebook.pl.
 6. Laureat - Uczestnik Konkursu, który zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie zostanie wyłoniony przez Komisję do otrzymania Nagrody konkursowej.
 7. Nagroda konkursowa – 2 boxy prezentowe z akcesoriami marki Pinky Planet.
 8. Komisja konkursowa – podmiot czuwający nad prawidłowością prowadzenia Konkursu, składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora.
 9. Post konkursowy – post Organizatora zawierający ogłoszenie konkursowe zamieszczony w serwisie społecznościowym Facebook ogłaszający Konkurs i jego zasady.
 10. Profil Organizatora - oficjalny fanpage marki Pinky Planet, znajdujący się na portalu społecznościowym Facebook pod adresami: https://www.facebook.com/pinkyplanetstore
 11. Produkty – produkty promowane w ramach Konkursu znajdujące się w portfolio Fundatora,
 12. RODO – przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
 13. Serwis społecznościowy - Portal Facebook, Instagram, Twitter, Youtube lub inny wskazany przez Organizatora serwis służący do budowania sieci społecznych oraz stosunków społecznych, które opierają się na podobnych zainteresowaniach, wspólnym życiu zawodowym lub prywatnym itp. Właściciel serwisu społecznościowego nie jest Organizatorem Konkursu.
 14. Strona konkursowahttps://www.facebook.com/pinkyplanetstore
 15. Zgłoszenie konkursowe – treść przekazana przez Uczestnika Organizatorowi spełniająca warunki określone w § 4 Regulaminu.
 16. Zgłoszenie wygranej – wiadomość prywatna od Organizatora przesłana Uczestnikowi za pośrednictwem serwisu społecznościowego zawierająca informację o wygranej oraz link do formularza zgłoszenia wygranej.
 • 2 Cel konkursu
 1. Celem Konkursu jest promocja promowanie produktów 2 boxów znajdujących się w portfolio Pinky Planet (dalej zwanych „Produktami”).
 2. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Fundator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
 4. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach serwisów społecznościowych: Facebook.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany ani przeprowadzany z udziałem, ani też administrowany, wspierany czy sponsorowany przez właścicieli serwisów społecznościowych Facebook. Ww. serwisy społecznościowe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. Uczestnik zwalnia niniejszym ww. serwisy społecznościowe z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez właścicieli ww. serwisu.

 

Czas trwania i miejsce konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie Postu konkursowego na portalu Facebook na profilu pod adresem https://www.facebook.com/pinkyplanetstore.
 2. Konkurs trwa od dnia 21.03.2022 r. do dnia 26.03.2022r. do godz. 23:59.
 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Organizatora prowadzonym w ramach serwisu Facebook nie później niż w dniu 30.03.2022 r.

 

 • 3 Uczestnicy Konkursu, Zasady Uczestnictwa
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

- posiadanie przez Uczestnika aktywnego konta w serwisie społecznościowym;

- akceptacja Regulaminu Konkursu;

- wykonanie Zadania konkursowego opisanego w § 4 Regulaminu,

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji konta w serwisie społecznościowym, na którym się odbywa. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.
 2. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w sposób dobrowolny bierze udział w Konkursie.
 3. Warunki korzystania z witryny internetowej oraz wytyczne dla społeczności, których nieprzestrzeganie powoduje dyskwalifikację z Konkursu są dostępne pod adresem:

- Facebook https://www.facebook.com/legal/terms

- Instagram https://www.facebook.com/help/instagram/581066165581870

- Twitter https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules

- YouTube https://www.youtube.com/t/terms

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres: shopping@pinky-planet.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie, Regulaminem lub warunkami serwisu społecznościowego, na którym odbywa się Konkurs lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz prawa i interesy osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób oraz członkowie organów zarządzających. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do jej przyznania. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w odniesieniu do osoby, która nie jest Uczestnikiem, a której wizerunek został umieszczony w Zgłoszeniu Konkursowym oraz w przypadku, gdy Uczestnik, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.
 5. Organizator ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

 

 • 4 Zasady i Przebieg Konkursu
 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na zadane pytanie w formie komentarza pod Postem konkursowym.
 2. Każdy z Uczestników ma prawo do jednego/dowolnej ilości Zgłoszeń konkursowych. W Konkursie biorą udział jedynie pełne i prawidłowe Zgłoszenia konkursowe złożone przez Uczestników zgodne z warunkami Konkursu określonymi w § 4 ust. 3 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie konkursowe może zostać dokonuje poprzez:

- dodanie komentarza pod Postem Konkursowym ze zdjęciem, filmem lub opisem zgodnym z warunkami i zasadami Konkursu,

 

 

 1. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu społecznościowego, pod warunkiem, że spełniają kryteria uczestnictwa w Konkursie, opisane w § 3 Regulaminu, jednakże zaproszenie znajomych nie stanowi warunku wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści niecenzuralnych, wulgarnych ani obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób oraz prawa własności intelektualnej innych osób, w tym prawa autorskie i znaki towarowe. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię lub renomę Organizatora, Fundatora i ich produktów oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów oferowanych przez Fundatora nawet po wcześniejszej akceptacji Zgłoszenia Konkursowego. Zgłoszenia konkursowe zawierające ww. elementy nie będą brane przez Komisję pod uwagę przy wyborze Laureatów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych.
 4. Nad prawidłowością przeprowadzenia i przebiegu Konkursu czuwa Komisja składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora i/lub Fundatora.
 5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów, którzy otrzymają Nagrodę.
 6. Komisja Konkursowa przy ocenianiu Zgłoszeń konkursowych będzie brać pod uwagę kreatywność oraz poprawność językową wypowiedzi.
 7. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom. Komisja w swoich decyzjach jest autonomiczna i niezależna. Nie ogranicza to praw Uczestnika do dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń na drodze sądowej, na zasadach ogólnych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w profilu Organizatora prowadzonym w serwisie społecznościowym. Zmiana zasad Konkursu nie będzie ograniczać praw wcześniej nabytych przez Uczestnika.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji zgłoszonych do Konkursu zdjęć (wykluczając zdjęcia profilowe Uczestników) i treści Zgłoszeń konkursowych w postaci wpisów na Facebooku. Dodatkowo Zgłoszenia konkursowe, za które przyznane zostaną Nagrody, mogą zostać opublikowane na stronach internetowych oraz mediach społecznościowych Fundatora.
 10. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

 

 

 • 5 Nagrody i Laureaci konkursu
 1. W Konkursie zostanie nagrodzonych 2 Uczestników, których Zgłoszenia konkursowe zostaną wybrane przez Komisję z uwzględnieniem wytycznych określonych w § 4 Regulaminu.
 2. Każdorazowo Laureat zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej, poprzez umieszczenie stosownej informacji zawierającej wskazanie zwycięskich Zgłoszeń konkursowych (tj. komentarzy i/lub zdjęć, recenzji oraz ich autorów na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym) pod Postem konkursowym, a także poprzez przesłanie im prywatnej wiadomości w ramach serwisu społecznościowego, na którym odbywał się Konkurs. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Laureat w celu odbioru Nagrody jest zobowiązany skontaktować się z Organizatorem wypełniając formularz znajdujący się pod linkiem, który otrzymał w ramach wiadomości prywatnej, informującej o przyznaniu mu Nagrody w Konkursie i tytułu Laureata.
 3. Laureat powinien dokonać Zgłoszenia wygranej w terminie 2dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, pod rygorem utraty prawa do otrzymania Nagrody.
 4. Brak zgłoszenia Laureata w terminie wskazanym w § 5 ust. 3 Regulaminu, przekazanie przez niego Zgłoszenia po upływie tego terminu, przekazanie Organizatorowi niepełnych informacji, o których mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu, przekazanie Organizatorowi nieprawdziwych danych, o których mowa w § 5 ust. 7 powyżej Regulaminu, nieprzekazanie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust.7 e i f Regulaminu, jak i podejmowanie przez Laureata w ramach Zgłoszenia konkursowego, działań sprzecznych z Regulaminem, Regulaminu serwisu i/lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tak w trakcie, jak i po zakończeniu Konkursu, równoznaczne będzie z utratą prawa Laureata do Nagrody.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak również na ich równowartość pieniężną. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 6. Organizator, w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Laureata poprawnego Zgłoszenia wygranej, zobowiązuje się wysłać Nagrodę (w tym informacje i/lub dokumenty niezbędne do skorzystania z niej) na adres wskazany przez Laureata w Zgłoszeniu wygranej.
 7. Zgłoszenie wygranej przesłane do Laureata w postaci linku do specjalnie przygotowanego formularza zawiera:
 8. imię i nazwisko Laureata,
 9. aktualny adres zamieszkania Laureata, na który będzie można dokonać wysyłki Nagrody,
 10. numer telefonu Laureata,
 11. adres e-mail Laureata,
 12. pole do zaznaczenia zgód o poniższej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Andrzej Kąkol moich danych osobowych w celach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu organizowanego pod nazwą „Pierwszy Dzień Wiosny”, w tym w celu wyłonienia Laureatów, wydania i doręczenia Nagrody, działań marketingowych i promocyjnych związanych z Konkursem i promocją Fundatora, a także uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z wydaniem Nagrody.

Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, znana jest mi jego treść oraz warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Potwierdzam, że administrator dokonał względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących wykorzystania i przetwarzania moich danych osobowych w związku z określonymi przez niego celami (realizacja Konkursu, wydanie Nagród, działania promocyjne i marketingowe, obowiązki podatkowe), a także o prawie dostępu do moich danych osobowych i prawie ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, co do ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez administratora Fundatorowi, marka Pinky Planet w celu przeprowadzenia Konkursu.”

 1. oświadczenie Laureata o następującej treści: ,,W chwili przyjęcia Nagrody przenoszę na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia konkursowego (tj. komentarza i/lub zdjęć, recenzji oraz ich autorów na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym), w tym zawierającego mój wizerunek, na następujących polach eksploatacji:
 2. wprowadzanie Zgłoszenia konkursowego do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń i ich automatyczne przetwarzanie,
 3. rozpowszechnianie Zgłoszenia konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/pinkyplanetstore portalu społecznościowego Facebook działającego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/pinkyplanetstore , na stronie internetowej Fundatora działającej pod adresem internetowympinky-planet.pl.
 • w ramach działań związanych z promocją produktów Fundatora poprzez wielokrotne, nieodpłatne publikowanie Zgłoszenia konkursowego.

Z momentem przyjęcia Nagrody, zobowiązuję się nie korzystać względem Organizatora i Fundatora z przysługujących mi osobistych praw autorskich do Zgłoszenia konkursowego.”

 1. Laureat zobowiązany będzie na każde wezwanie Organizatora do przedstawienia mu oryginału oświadczeń wskazanych w § 5 ust. 7 lit. e i f Regulaminu.
 2. Płatnikiem ewentualnego podatku od Nagrody jest Organizator. Każdy z Laureatów, który dokonał Zgłoszenia wygranej zobowiązuje się współpracować z Organizatorem w zakresie obowiązków o charakterze publiczno-prawnym, w szczególności podając na jego żądanie wymagane prawem dane.
 3. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureaci wyrażają zgodę na to, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

 

 • 6 Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

- nieprawidłowe działanie serwisu społecznościowego, utrudniony dostęp do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań ww. serwisów, braku dostępu do Internetu, itp.;

- za jakość funkcjonowania sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnik przesyła zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem;

- za zagubione lub utracone w sieci Internet Zgłoszenia konkursowe, treści przesłane w Zgłoszeniach, indywidualne ustawienia urządzeń Uczestników, za pośrednictwem których łączą się z serwisami społecznościowymi oraz sposób ich konfiguracji.

 1. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi.

 

 • 7 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych, przez co musi być rozpoznana przez Organizatora. Nie wyłącza to jednak prawa Uczestników do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem na drodze sądowej, na zasadach ogólnych.
 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki pocztowej zawierającej reklamację.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust 3 powyżej.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

 

 • 8 Dane osobowe
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w Regulaminie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Andrzej Kąkol, ul. Ketlinga 19, 60-177 Poznań, NIP 7790045608. Serwis społecznościowy nie gromadzi danych osobowych Uczestnika ani nie przetwarza ich w związku z Konkursem.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym:

- przyjęcia Zgłoszenia konkursowego i przeprowadzenia Konkursu, w tym jego rozstrzygnięcia, a także publikacji wyników Konkursu pod Postem konkursowym na stronie internetowej

- w celach promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora);

- realizacji obowiązków prawnych związanych z organizacją konkursu, np. wydania Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem, rozliczeń podatkowych lub sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna - 6 ust. 1 lit. c RODO - obowiązek prawny);

- dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Strony (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora (terminy dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem zostały określone szczegółowo w Kodeksie cywilnym);

- prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. poczty elektronicznej, telefonu) na podstawie odrębnej zgody Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda), z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Przekazanie danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu korespondencyjnego w celu wydania Nagród Laureatom) jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 2. Informacje dotyczące Uczestników w ww. celach mogą zostać przekazane Fundatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w § 8 4 Regulaminu. powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio przez czas organizacji Konkursu, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z organizacją Konkursu, czas do momentu wyrażenia sprzeciwu, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, czas do momentu wycofania zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda.
 5. Każdy Uczestnik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych osobowych oraz kopii danych), sprostowania jego danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych do innego administratora (na zasadach określonych w RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.
 7. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach Konkursu.
 8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestników Konkursu mogą być przekazywane - oprócz Organizatora i osób upoważnionych - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w imieniu Organizatora na podstawie zawartych umów (np. dostawcom usług technicznych i hostingowych, podmiotom współpracującym z Organizatorem przy realizacji Konkursu oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze), innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie).
 9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych oraz wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 10. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

 • 9 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. W ramach Konkursu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
 2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak:

- udostępnienie Regulaminu w serwisach społecznościowych Facebook;

- udostępnienie opisu Konkursu oraz opisu Nagrody w serwisach Facebook.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli w związku z Konkursem Post konkursowy na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym i może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie Postu konkursowego w serwisie społecznościowym.
 2. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, spełniającej wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe wyświetlenie opisu Konkursu oraz wszystkich treści na niej zawartych.
 3. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
 4. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Uczestnika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

 

 • 10 Postanowienia Końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Fundatora, a także do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w profilu Fundatora w serwisie społecznościowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników .
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: shopping@pinky-planet.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w serwisie społecznościowym Facebook.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl